Brösarps byaplan

Byaplan 2023 – pdf fil

En av Brösarps Byagilles viktigaste uppgifter är att ta reda på hur bygdens innevånare vill att området ska utvecklas, dels för att kunna arbeta i önskad riktning och dels för att företrädare ska kunna föra bygdens talan gentemot kommunala instanser och andra myndigheter.

År 2008 informerade Leader Ystad-Österlenregionen på ett offentligt möte om möjligheterna till landsbygdsstöd för att utveckla lokalsamhället. Vid denna sammankomst listades också Byagillets styrkor, svagheter och möjligheter. Arbetsgrupper bildades, men av någon anledning avstannade arbetet och stora delar av styrelsen byttes ut vid årsmötet 2009. En ny arbetsgrupp bildades och en nystart skedde med fler arbetsgrupper, offentliga möten, möten med föreningar, politiker och enskilda och ett slags ”önskelista” togs fram. Denna skickades senare ut på remiss till berörda, men också till fritidsbyarna runt Brösarp.

År 2011 kunde så Brösarps byaplan klubbas – ett dokument som ständigt ska revideras och förnyas för att utgöra ett levande och relevant inslag i samhällsdebatten.

År 2016 tog arbetet med en uppdaterad byaplan fart och en arbetsgrupp inom byagillets styrelse arbetade fram en första version med utgångspunkt i planen från 2011. Planen sändes på en bred remiss i februari. I den färdiga planen, som kom ut i juni, har inkomna synpunkter tagits in. Byaplanen är därför väl förankrad i bygden och kan framöver utgöra underlag för dialog mot myndigheter, kommun eller näringsliv.

”Byn som tog saken i egna händer”, P4 Kristianstad Sveriges Radio 2011-04-05

Sparbanken Syd logo.
Brösarps Byagille sponsras av Sparbanken Syd.